A tárgy címe: Bioinformatika

Kötelezően választható tárgy IV. és V. évfolyamos biológus hallgatók számára;
heti 2+3 óra

 

Előkövetelmény:

Biokémia főkollégium; genetika főkollégium; alapszintű számítógépes ismeretek: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, e-mail, web-böngésző használata

 

Résztvevő oktatók:

Dr. Patthy László, egyetemi magántanár

Dr. Ponyi Tamás, egy. adjunktus, Genetikai Tanszék

Dr. Tóth Gábor, tud. munkatárs, MBK Gödöllő

Dr. Barta Endre, tud. főmunkatárs, MBK Gödöllő

 

 

Tantárgyi tematika

 

Elmélet

 

1.             Bevezetés
A bioinformatika története. A bioinformatika tárgya, alkalmazási területei ma. Genom projektek. Trendek. A molekuláris biológiában leggyakrabban használt bioinformatikai módszerek, programok, programcsomagok rövid áttekintése. Internet alapok: e-mail, telnet, ssh, ftp, WWW. Bioinformatika a világhálón. EMBnet, EBI, NCBI.

2.             Bioinformatikai adatbázisok
Molekuláris biológiai adatbázisok. Elsődleges szekvencia-adatbázisok. Nukleotidszekvencia adatbázisok: EMBL, GenBank, DDBJ. Fehérjeszekvencia adatbázisok: PIR, SWISS-PROT, TrEMBL. Összetett („nem redundáns”) fehérjeszekvencia adatbázisok. Szekvencia-adatbázis formátumok.
Másodlagos vagy származtatott adatbázisok. Komplex adatbázisok: térképezési–genomikai adatbázisok (genomprojektek), taxonómiai–filogenetikai adatbázisok (NCBI/Taxonomy, COG), funkcionális megközelítések („Gene Ontology”), humángenetikai adatbázis (OMIM). Bibliográfiai adatbázis: PubMed.

3.             Információkeresés az adatbázisokban
Keresés az adatbázisok annotációiban: SRS. Integrált információkeresés: NCBI–Entrez. Integrált keresés a genom-projektek eredményeiben. Genom-böngészők: Ensembl, UCSC.

4.             A biológiai szekvenciaelemzés alapjai
Szekvenálási adatok kezelése, ellenőrzése. Kontigok összeállítása. Restrikciós endonukleáz hasítóhelyek keresése. Primertervezés. Új szekvencia elhelyezése az elsődleges adatbázisban.

5.             Szekvencia-összehasonlítások
Páronkénti összehasonlítások: „dot-plot”. Pontozási módszerek, helyettesítési mátrixok. PAM, BLOSUM mátrixok. Páronkénti szekvenciaillesztések: optimális illesztések. Globális és lokális illesztés; dinamikus programozási algoritmusok: Needleman–Wunsch és Smith–Waterman algoritmusok. Hézagok pontozása.

6.             Hasonlósági keresések szekvencia-adatbázisokban
Keresés optimális illesztési algoritmusokkal: webes implementációk. Heurisztikus keresési módszerek: FASTA és BLAST algoritmusok. Statisztikai alapok: a találatok szignifikanciájának becslése. A FASTA3 programcsomag programjai. A BLAST programok. Mikor melyik programot használjuk? A jel/zaj arány javítása. A fals pozitív találatok okai és kiszűrésük: kis összetételi komplexitású régiók, repetitív szekvenciák, vektorszennyezés.

7.             Többszörös szekvenciaillesztés
Módszerek. A progresszív illesztés módszere a ClustalW program példáján. Szegmens-alapú illesztés: dialign2. Motívum-alapú illesztés: MEME. Többszörös illesztések vizualizálása.

8.             Molekuláris filogenetikai elemzések I.
A filogenetikai elemzés áttekintése: filogenetikai szignál, filogenetikai fák. Evolúciós változások, távolságok becslése: szubsztitúciós modellek (aminosav és nukleotid). A filogenetikai rekonstrukció módszerei. Távolság-alapú módszerek: UPGMA, legkisebb négyzetek, „minimum evolution”, „neighbor joining”.

9.             Molekuláris filogenetikai elemzések II.
Karakter-alapú módszerek. Maximális parszimónia (MP) módszerek. Konszenzus fa. "Maximum likelihood" (ML) módszerek. MP- és ML-fák heurisztikus keresési módszerei: "branch-and-bound", NNI, SPR, TBR, SD. Statisztikai tesztek. Fák összehasonlítása, topológiai távolságok. A PHYLIP és PAUP programcsomagok.

10.         Nukleinsav-szekvenciák alapján végzett predikciók
Funkcionális helyek, régiók detektálása a DNS-ben. Kódoló régiók, exon–intron határok predikciója. RNS másodlagos szerkezet predikciója.

11.         Távoli fehérjeszekvencia-hasonlóságok kimutatása
Fehérjecsalád, -domén, funkcionális hely adatbázisok és az azokban való homológiakeresés. Funkcionális predikció. Reguláris kifejezések, mintázat-adatbázisok: PROSITE „patterns”. Motívum-adatbázisok: PRINTS, BLOCKS. Pozícióspecifikus pontozómátrixok (PSSM), profil módszerek. Iterációs keresések: PSI-BLAST, PHI-BLAST. Profil és profil-HMM (rejtett Markov modell) adatbázisok: PROSITE profile, Pfam, SMART. Klaszterező adatbázisok: ProDom. Integrált adatbázisok és keresőrendszerek: InterPro, DART.

12.         Fehérjeszerkezet, fehérjeszerkezet előrejelzés I.
A fehérjeszerkezet különböző szintjei. Fehérjegeometria. Fehérje családok, szupercsaládok. Feltekeredés (folding): szekvenciában kódolt információk, rejtett információk, fold családok. Strukturális osztályozás.
Fehérjeszerkezet adatbázisok: PDB, MMDB, SCOP, CATH. Fehérje szerkezet összehasonlító módszerek: PRIDE, genetikus algoritmusok. Strukturális hasonlóság keresések, illesztés szerkezet alapján.

A térszerkezeti adatok megjelenítése. Reprezentációs formák. A leggyakrabban használt megjelenítő szoftvercsomagok.

13.         Fehérjeszerkezet előrejelzés II. Modellezés
Modellezés a gyakorlatban. Statisztikai módszerek: Chou & Fasman előrejelzés; másodlagos szerkezet előrejelzés, ideghálózaton alapuló rendszerek; motívum és domén felismerés; kis komplexitású régiók felismerése; transzmembrán régiók keresése. Homológia modellezés. Molekula mechanikai/dinamikai módszerek. Ab initio módszerek. A modellek megbízhatósága. Alkalmazási terület.

14.         Génexpressziós elemzések. Proteomika
EST projektek, EST klaszterezés. DNS-chip adatok klaszteranalízise. Fehérjeazonosítás: 2D gélelektroforézis, tömegspektrometriai eredmények értékelése. Fehérjeinterakciós térképek.

 

 

 


Gyakorlat

 

1.             A UNIX/Linux operációs rendszer használata
Távoli elérés: ssh, telnet. Állománykezelés; állományok mozgatása számítógépek között: scp, sftp, ftp, e-mail. Programfuttatás; program be- és kimenetének átirányítása. Számítógéphálózati alapismeretek.

2.             Bioinformatikai adatbázisok
A három elsődleges adatbázis honlapjának a megismerése; mezőstruktúrák összehasonlítása. A fehérjeadatbázisok megismerése, összehasonlítása. A legjelentősebb doménkönyvtárak bemutatása. Példák komplex adatbázisokra.

3.             Információkeresés az adatbázisokban I.
Az NCBI-Entrez rendszer bemutatása. Keresés a PubMed bibliográfiai adatbázisban. Linkek a PubMed adatbázisból más Entrez adatbázisokba. Keresés egyéb Entrez adatbázisokban.

4.             Információkeresés az adatbázisokban II.
Az SRS keresőrendszer működésének bemutatása. Egyszerű keresések az SRS-ben. Bonyolultabb keresések az SRS-ben. Külső programok használata az SRS-ből. Szekvenciakinyerés az SRS segítségével.

5.             A számítógépes szekvenciaelemzés alapjai
Szekvenciakezelés, különböző szekvenciaformátumok. Számítógépes szekvenciaelemző programok, programcsomagok működésének bemutatása, indításuk, kezelésük. Szekvenciák kezelése az EMBOSS programcsomagban.

6.             Szekvenáláshoz kapcsolódó számítógépes feladatok
Számítógépes primertervezés bemutatása. Restrikciós hely meghatározó programok bemutatása. Automata szekvenátor adatainak feldolgozása. Szennyező szekvenciák eltávolítása. Szekvenciák összerakása. Új szekvenciák beküldése weben keresztül egy elsődleges adatbankba.

7.             Genom-adatbankok használata
Teljes genomszekvenciák a weben. Az Ensemble genom-böngésző rendszer bemutatása; Keresések teljes genomokban. Genom-régiók összehasonlítása.

8.             Szekvencia-összehasonlítások, szekvenciaillesztések
Dot-plot módszerek. Globális és lokális illesztések (DNS–DNS ill. fehérje–fehérje). Exon–intron határok megállapítása cDNS és genomi DNS illetve fehérje és genomi DNS illesztése révén. Programok az EMBOSS csomagban és a világhálón.

9.             Hasonlósági keresések szekvencia-adatbázisokban
A FASTA3 és BLAST programok használata, paraméterezése. Lokális BLAST adatbázis formázása. Pontozómátrixok, hézagbüntetések megválasztása. Kis komplexitású és ismétlődő szekvenciák maszkolása. Keresések lokális és távoli adatbázisokban. Az eredmények értékelése.

10.         Többszörös szekvenciaillesztés. Fehérjék doménszerkezetének megállapítása
A számítógépes programok bemutatása, alkalmazhatóságuk összehasonlítása. Nukleinsav- és fehérjeszekvenciák illesztése. Konzervált régiók keresése az illesztett szekvenciákban.
A fehérjedomén-, mintázat- és motívumadatbázisok használatának bemutatása. Ismert domének, motívumok keresése fehérjékben. Illesztett fehérjedomén szekvenciákból új profil-HMM készítése, az adott motívumot tartalmazó fehérjék keresése a SWISS-PROT adatbázisban. PSI-BLAST keresések.

11.         Molekuláris filogenetikai elemzések
A PHYLIP programcsomag és a PAUP program működésének bemutatása. Más filogenetikai programok megismertetése. Filogenetikai rekonstrukció elvégzése különböző (távolság-alapú, MP, ML) módszerekkel. Bootstrap elemzés.

 

12.         Fehérjeszerkezet
Ismerkedés a PDB adatbázissal: szerkezetkeresés, letöltés. Térszerkezeti adatok megjelenítésére alkalmas programok: ICMLite, SwissPDBViewer, Rasmol. Az egyes régiók, aminosavak, oldalláncok kiemelése.
A gyakorlaton használt szoftverek: EMBOSS (Chou Fasman predikcióhoz), ICMLite (Linux), SwissPDBViewer (Linux), Rasmol (Windows).

13.         Fehérjeszerkezet előrejelzés
Szerkezet előrejelzés homológia modellezéssel: SwissPDBViewer alkalmazása homológia modell létrehozására; Ismeretlen fehérjeszekvenciából modell létrehozása; A modell minőségének jellemzése (Ramachandran plot).
Szerkezet előrejelzés szekvencia homológia hiányában: Transzmembrán régió keresése DAS algoritmus alapján; Alacsony komplexitású részek keresése SEG programmal; Domén felismerés az SBASE programmal; Másodlagos szerkezet előrejelzés a PHD programmal; A fenti eredmények összevetésével a szekvencia és szerkezet illesztése; Fold felismerés (HOMSTRAP).
A gyakorlaton használt szoftverek: SwissPDBViewer (ICMLite, Ramachandran), DAS (transzmembrán régió előrejelzés), SEG (alacsony komplexitású régió előrejelzés), SBASE (domén felismerés), PHD (másodlagos szerkezet előrejelzés), HOMSTRAP (fold felismerés).

 

A gyakorlatok értékelése:

          Minden gyakorlatról jegyzőkönyv benyújtása elektronikus formában.